Phan Uu - Le Van Mot

Cáo phó của gia đình anh Lê Văn Mót

Le van Mot 01

Thầy Châu Thành Tích và bạn hữu Petrus Ký 63-70 đưa tiển anh Lê Văn Mót

Le Van Mot 02