Phân Ưu của Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu đến gia đình Bạn Lã Anh Dũng

Phan Uu - La Anh Dung - Hoi Petrus Ky