Được tin buồn

Thầy Nguyễn Xuân Vinh

Bút hiệu Toàn Phong

Cựu Giáo sư Toán trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn

Cựu Tư Lệnh Không Quân VNCH

Giáo Sư Danh Dự Hồi Hưu (Professor Emeritus)

Đại Học Michigan Hoa Kỳ

Khoa Học Gia Không Gian

Sinh ngày: 03 tháng 01 năm 1930

tại Yên Bái, Việt Nam

Vừa từ trần ngày 23 tháng 07 năm 2022 tại California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ: 92 tuổi

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Thầy Nguyễn Xuân Vinh sớm về nước Chúa.