Được tin buồn

Cô Nguyễn Thị Thục

Cựu Giáo Sư Anh Văn trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn

Sinh ngày: 09 tháng 01 năm 1935 tại Hà Nội, Việt Nam

Vừa từ trần ngày 02 tháng 02 năm 2022

tại Bonn, Đức Quốc

Hưởng thượng thọ: 86 tuổi

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cô Nguyễn Thị Thục sớm được siêu thoát.