Em đi rồi

Hương Đỗ

Thanh Nga 13

( Tặng anh Lâm Thụy Phong, nhân 49 ngày của chị Nguyễn thị Thanh Nga)

Hương Đỗ
28 tháng 7 năm 2020