Cựu học sinh Petrus Trương  Vĩnh Ký niên khóa 1964-1971 phân ưu cùng gia đình hai bạn Đặng Thành Danh và Lã Anh Dũng

Phan Uu - Dang Thanh Danh - La Anh Dung