Phân Ưu của Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu đến gia đình Bạn Đặng Thành Danh, cựu học sinh Trường Petrus Trương Vĩnh Ký niên khóa 1964-1971.

Phan Uu - Dang Thanh Danh - Hoi Petrus Ky_Page_1