CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi đau đớn báo tin:

Ông Đặng thành Danh

sinh ngày 18 tháng 9 năm 1953

Từ trần lúc 1.15 am ngày 22 tháng 6 năm 2016 tại Sydney

hưởng thọ 62 tuổi.

 Tang lễ sẽ được cử hành tại nhà quàn Vạn Thọ Sydney địa chỉ:

121 the Cressent, Fairfield NSW 2165

vào ngày thứ bảy 25 tháng 6 năm 2016.

  Chương trình tang lễ:

  8.30am : Khâm Liệm

  10am : Thăm viếng

  1pm : Di quan

  2pm : Hỏa Thiêu tại 

Rockwood cemetery : 1 Hawthorn Avenue

Rockwood NSW 2141 (Chappell West)

Xin miễn vòng hoa

Tiền phúng điếu xin được hiến tặng cho Cancer Foundation

Tang Gia Đồng Khắp Báo