Được tin buồn

Ông Châu Thành Thiện

Cựu học sinh trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn niên khóa 1961-68

Là bào đệ của Giáo sư Châu Thành Tích và là bào huynh của anh Châu Công Bình (PK niên khóa 1963-70)

Sanh năm 1950, tại Việt Nam

vừa từ trần tại Perth, Australia

Hưởng thọ: 73 tuổi

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng GS Châu Thành Tích, anh Châu Công Bình và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh anh Châu Thành Thiện sớm được siêu thoát.