Cảm tạ của gia đình Đặng Thành Danh đến Đại gia đình Petrus Trương Vĩnh Ký

Cam Ta - Dang Thanh Danh