Các vị Thầy trường Petrus Ký

Đàm Thiên Trí

Nguồn: Nội san Xuân Ất Hơi, tháng 2/95, Hội Ái Hữu Trung Học Trương Vĩnh Ky, Paris)