Các anh trêu tôi đấy phải không?!

Đinh Văn Hùng Sơn (PKý 59-66)

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký 2002, hôi AH CHS Petrus Ký Bắc California)