BÀI THƠ CUỐI NĂM TRÂU

Lê Học Lãnh Vân

(Nguồn: http://vanviet.info/tho/tho-l-hoc-lnh-vn/)

Mây trắng trời xanh dạt hàng hàng

Tẻ vui cũng tự dạ bình an

Băng ngang hoạn nạn lòng thơ thới

Thoát khỏi thị phi óc nhẹ nhàng

Nhắp rượu sẻ chia câu nghĩa khí

Nhìn trò tan hợp cõi nhân gian

Hoà trong dòng chảy vô cùng tận

Mấy đoá hoa khai mấy đoá tàn…

1.02.2022