BẠC TẦN HOÀI

泊秦淮

Ảnh minh họa

Ðỗ Mục 杜牧

Yên lung hàn thủy, nguyệt lung sa,

Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.

Thương nữ bất tri vong quốc hận,

Cách giang do xướng Hậu-đình-hoa.

煙籠寒水月籠沙

夜泊秦淮近酒家

商女不知亡國恨

隔江猶唱後庭花

Bài dịch của Trần Thạnh:

Khói lay làn nước trăng vờn cát

Đậu bến Tần Hoài cạnh tửu gia

Gái buôn chẳng biết hờn vong quốc

Bên sông hát khúc Hậu Đình Hoa

Trần Thạnh (1971)

Trăng vờn bãi cát khói mơn sông

Quán rượu bến Tần chạnh ghé trông

Ca nữ thấu chăng hờn vong quốc

Hậu Đình Hoa khúc hát bên sông.

Trần Thạnh (7/1990)

Trăng mơn bãi cát khói mơn dòng

Quán rượu bến Tần chạnh ghé trông

Ca nữ thấu chăng hờn vong quốc

Hậu Đình Hoa khúc hát bên sông.

Trần Thạnh (11/2021)