Được tin buồn

Cụ bà Trần Văn Tường

Nhũ danh Nghiêm Thị Nghi

Pháp Danh Diệu Luận

Tạ thế ngày Chúa nhựt 11/12/2022

Hưởng thọ: 88 tuổi

Tang lễ sẽ được cử hành tại nhà quàn Trường An (120 Fairfield St, Fairfield East NSW 2165)

Thăm viếng: từ 12:00 PM đến 04:00 PM ngày Chủ nhật 18/12/2022

Tụng kinh từ 10 AM đến 11 AM, sau đó di quan và hỏa táng tại nghĩa trang Lidcombe ngày Thứ hai 19 tháng 12 năm 2022.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Trần Văn Tường nhủ danh Nghiêm Thị Nghi sớm được siêu thoát.