Âm Thanh Mỹ Thuận

Lê Học Lãnh Vân

(Nguồn: https://www.khoahocsaigon.com/s%C3%A1ng-t%C3%A1c-khoa-h%E1%BB%8Dc_1/th%C6%A1-khoa-h%E1%BB%8Dc/l%C3%AA-h%E1%BB%8Dc-l%C3%A3nh-v%C3%A2n-th%C6%A1/%C3%A2m-thanh-m%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADn)

Đàn bầu tiếng ngọt sao đau
Anh què Mỹ Thuận nắn câu nhơn tình…

Gió trưa rào-rạt lục bình
Con phà tách bến rập rình sóng quê
Tiếng rao vang dậy bốn bề
Chào hàng, giành mối, chửi thề, cười la…
Tiếng xin van-vỉ mẹ già
Tiếng rên lính phế vật vờ bến sâu…

Tiếng xe rồ máy qua cầu
Đàn bầu quay mũi còn đâu bóng hình…

Lê Học Lãnh Vân – 02/1992