Điếu văn đưa tiển Lã Anh Dũng của sư huynh Trần Văn Tường – Đại diện Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu

Điếu văn đưa tiển Lã Anh Dũng_1

Điếu văn đưa tiển Lã Anh Dũng_2

Điếu văn đưa tiển Lã Anh Dũng_3

Điếu văn đưa tiển Lã Anh Dũng_4

Điếu văn đưa tiển Lã Anh Dũng_5

Điếu văn đưa tiển Lã Anh Dũng_6

Điếu văn đưa tiển Lã Anh Dũng_7