Hình ảnh sinh hoạt

Ông Bà Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết gặp gở anh em đồng môn và gia đình trong Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu

tmc

Trong chuyến đi xuyên Úc Châu trình bày về thảm hoạ môi trường tại Việt Nam, Ông Bà Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết đã gặp gở một số anh em đồng môn và gia đình trong Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu trưa ngày 30/04/2017 tại Trường UPC / Petrus Ký College – Bankstown:

M T Truyet - Petrus Ky 01

M T Truyet - Petrus Ky 02

M T Truyet - Petrus Ky 03

M T Truyet - Petrus Ky 04

M T Truyet - Petrus Ky 05

M T Truyet - Petrus Ky 06

M T Truyet - Petrus Ky 07

M T Truyet - Petrus Ky 08

Cùng dùng bửa cơm trưa thân mật tại nhà hàng Mỹ Cảnh – Bankstown:

M T Truyet - Petrus Ky 09

M T Truyet - Petrus Ky 10

M T Truyet - Petrus Ky 11

M T Truyet - Petrus Ky 12

M T Truyet - Petrus Ky 13

M T Truyet - Petrus Ky 14

M T Truyet - Petrus Ky 15

M T Truyet - Petrus Ky 16

tmc