Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 136

Phong hoa dieu hanh TVK 137

Phong hoa dieu hanh TVK 138

Phong hoa dieu hanh TVK 139

Phong hoa dieu hanh TVK 140

Phong hoa dieu hanh TVK 141

Phong hoa dieu hanh TVK 142

Phong hoa dieu hanh TVK 143

Phong hoa dieu hanh TVK 144

Phong hoa dieu hanh TVK 145

Phong hoa dieu hanh TVK 146

Phong hoa dieu hanh TVK 147

Phong hoa dieu hanh TVK 148

Phong hoa dieu hanh TVK 149

Phong hoa dieu hanh TVK 150