Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 86 b

Phong hoa dieu hanh TVK 87

Phong hoa dieu hanh TVK 88

Phong hoa dieu hanh TVK 89 a