Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 36 b

Phong hoa dieu hanh TVK 37

Phong hoa dieu hanh TVK 38 a