Ruồi và Em

Tạ Ký

(Sáng tác trong trại cải tạo Xuân Lộc khoãng năm 1976, do họa sĩ Trịnh Cung, người cùng trại, đọc lại theo trí nhớ vào tháng 3, 2001).

Ruoi va em 01

Ruồi từ hố tiêu bay lên

Tiếng ruồi lao xao như sóng gợn

Mắt ruồi nâu làm nhớ tóc Tây phương

Ruồi đậu trên dây thép gai như chuỗi hạt huyền

Anh tặng em ngày cưới

Ruồi đậu trên dây thép gai như những nốt nhạc

Dây thép gai kẻ nhạc không đều

Làm sao em hát

Có bầy én về

Không phải để báo tin xuân

Vì anh biết mùa xuân đã chết

Có bầy én về tìm ruồi trên giây thép

Chuỗi hạt huyền vỡ tan

Anh gọi tên em

Mấy lần.

 

The Fly and She  (Ruồi và Em)

(translated by Thai Ta.  My dad wrote this while in the re-education camp from 1975 to 1978.)

Flies ascended from the shit hole

Their buzzing reminded him of the lapping waves

Their brown eyes the Western hair

Their formation on the barbed wires the necklace that he gave her on their wedding day

Or perhaps the music notes on uneven lines of barbed wires

How could she sing with those?

The sparrows returned, but not to announce Spring

Cause he knew that Spring had died

They came back for the flies on the barbed wires

And as the black pearls broke apart,

He whispered her name.