Notice sur le Royaume de Khmer ou de Kambodge 

“Khảo luận ngắn về vương quốc Khmer (Cambodge)”

của Trương Vĩnh Ký  

Bài khảo cứu khoa học đầu tiên của cụ Trương Vĩnh Ký (và có lẽ của người VN nói chung) được đăng trên một tạp chí khoa học quốc tế, Bulletin de la Société de Géographie, Volume 6. Ông gửi đăng bài này trong chuyến đi Pháp, với tư cách thông ngôn, khi tháp tùng cụ Phan Thanh Giản sang Pháp năm 1863 để xin chuộc lại 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ.  

Lời ghi chú của toà soạn ở cuối trang 1:  L’auteur de cette notice, M. Petrus Truong Vinh Ky, est l’ interprète de la députation annamite qui a visité la France en octobre et novembre 1863. Jeune encore, mais déjà profondément instruit, et connaissant plusieurs langues de l’Europe, ainsi que la plupart des principales langues de l’ Asie orientale, il montre par cet article que le français lui est aussi familier que son idiôme maternel.   

Tác giả của bài khảo luận này, ông Petrus Trương Vĩnh Ký, là thông ngôn của phái đoàn An Nam đã thăm viếng nước Pháp vào tháng 10 và 11 năm 1863. Tuy còn trẻ nhưng ông đã có một nền học vấn thâm sâu, biết nhiều ngôn ngữ Âu Châu cũng như hầu hết các ngôn ngữ chính ở Á Đông. Bài khảo luận này cho thấy ông thông thạo tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ. 

PDF Notice sur le Royaume de Khmer ou de Kambodge