Nam Kỳ dựng tượng kỷ niệm ông Trương Vĩnh Ký.

Lược dịch lời diễn thuyết của ông Nguyễn Văn Của, Chánh Hội Đồng Chủ Sự Việc dựng tượng kỷ niệm này.

Nam Phong, số 123 (Novembre 1927), tr. 528-530.

Chân thành cảm ơn Bà Phạm Lệ Hương, Viện Việt Học Nam Cali, đã tìm ra bài Diễn văn của ông Nguyễn Văn Của, nhân dịp Nam Kỳ dựng tượng kỷ niệm ông Trương Vĩnh Ký, trong NAM PHONG TẠP CHÍ, số 123, Nov., 1927, trang 528-530 và gởi tặng Petrus Ký Úc Châu. Cuối trang 529 có đoạn ghi nhận Petrus Ký được trao tặng “Bắc Đẩu Bội Tinh đệ ngũ đẳng” tháng 8-1886.

Nam ky dung tuong PK 04

Nam ky dung tuong PK 01

Nam ky dung tuong PK 02

Nam ky dung tuong PK 03