Lời Nói Đầu

Hợp-dung văn-hoá Đông Tây,
Xiển-dương quốc-ngữ, đắp xây miệt-mài,
Trương Vĩnh-Ký, bậc anh-tài,
Một nhà bác-ngữ muôn đời lưu danh.

Xưa nay không ai phủ-nhận tư-cách và thiên-tài của Petrus Ký. Nhà bác-ngữ-học này quả là một nhà thông-thái, một nhà văn-hóa lớn so với các người đồng thời với ông ở Việt-Nam và ở Âu-Châu. Ông cũng là một nhà văn tiên-phong sáng giá nhất đã hiến cả cuộc đời cho việc hình-thành nền văn-học và văn-hóa Việt-Nam hiện-đại. Cho nên ngôi trường cổ kính lớn nhất tại Sàigòn đã mang tên ông, nơi đây đào tạo được biết bao nhân-tài. Tiếc thay sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, mọi di-tích vinh tôn ông đã bị huỷ diệt.

Nay việc dựng lại tượng đài Petrus Ký tại hải-ngoại nhằm vinh-tôn ông chính là để phục-hồi danh-dự cho ông, là để giới-thiệu với thế-giới, một học-giả có tên tuổi lớn của Việt-Nam. Chúng ta vinh-tôn ông cũng còn là nhắc nhở cho các thế-hệ trẻ nói chung, biết noi gương hiếu-học của ông, và những người Việt lưu-vong nói riêng, nhận biết được di-sản của mình mà ra sức duy trì, bảo tồn ngôn-ngữ và văn hoá cội nguồn, ngõ hầu chia sẻ, tham-dự vào mọi sinh-hoạt của xã-hội mới, tích-cực và mau-mắn làm phong-phú nền đa văn-hoá của miền đất dung thân.

Đã lâu lắm, các cựu giáo sư và học sinh Trường Petrus Ký từ khi đặt chân nơi hải ngoại vẫn từng thao-thức ước nguyện thiết lập một tượng đài để vinh danh nhà học giả này mà chưa có phương tiện khả thi. Cho đến năm 2010, trong buổi Hội Ngộ Ái-Hữu Petrus Ký tại San Jose, dự-án thiết-lập tượng đài Petrus Ký được chính-thức đề-cập. Từ đó, nhờ sự mở rộng của mạng lưới toàn cầu, qua diễn-đàn Petrus Ký khắp nơi, mọi người đều mong muốn dự-án này sớm được thực-hiện. Nay nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, và được Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Sacramento hưởng ứng, tượng đài sẽ được đặt tại khuôn viên Trung-Tâm Sinh-Hoạt Cộng-Đồng Sacramento, thủ-phủ của tiểu-bang California.

Xin giới thiệu với quý vị mô-hình nơi trang nhà này, ước mong quý vị hằng quan tâm, sẽ hỗ trợ, mong sớm có tượng đài hầu giới thiệu với thế-giới và để

VINH DANH TRƯƠNG-VĨNH-KÝ
MỘT NHÀ VĂN-HOÁ LỚN, MỘT NHÀ BÁC-NGỮ-HỌC LỖI-LẠC

(Gs. Đỗ Quang Vinh)