Bài hát xưa: Hội ca cầm

(theo điệu Hành Vân)

Tiền Vĩnh Lạc

Hội ca cầm

 1-   Hội ca cầm                                          Xự cống xê xang

 2-   Là Hội ca cầm                                     Xự cống xê xang

 3-   Chúc cậu mợ giàu sang                       Xang xự xang, hò xự xang

 4-   Vinh huê phú quới                               Xê xang tồn xang xê cống

 5-   Phú quới vinh huê                               Liêu liêu cống

 6-   Sống bá niên trường thọ                     Cống liêu xang hò xang xự

 7-   Đông con cháu                                    Cống xê xang tồn xang xê cống

 8-   Trên ô-tô dưới lại ca-nô                      Xự xàng cống xự xàng

 9-   Nằm giường ngà, gác tay nệm gấm    Hò xự cống xê xang                  

10-    Đi giày Ma-nị                                      Xê xang là xang xự

11-    Ngồi ghế nệm loan                              Xê xang là xự xang

12-    Bịt ba cái răng vàng                           Là xự cống xê xang

13-    Đi cây dù xi-cu-la                               Liêu xề xề liêu cộng

14-    Giống hình tiên nga, tiên nga             Xê cống liêu cống liêu ú liêu 

15-    Ngậm thời ống píp                              Cống xê xàng là xàng xê cống

16-    Hút thuốc xì-gà                                   Liêu xề liêu cống xê xàng

17-    Quần áo lụa là                                    Liêu xề liêu cống xê xàng

18-    Xức dầu chanh, dầu thơm                   Xê cống liêu cống liêu ú liêu             

19-    Nhà lầu bốn bên thành khoanh           Hò xự cống xê xự xang

20-    Ngó xem trong túi                               Xê xang là xang xê cống

21-    Bốp phơi xài rặt giấy xăng!                 Cống xang xự xê xang

                                                       (Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo ghi lại)

Ghi chú:

Những nốt có gạch dướinhịp

Ma-nị:         Manila, thủ đô nước Phi Luật Tân.

Xi-cu-la:     Chocolat, sô-cô-la, kẹo làm bằng bột trái ca-cao.

                      “Cây dù xi-cu-la” là cây dù có màu sô-cô-la

Ống píp:      Pipe, Ống điếu.

Giấy xăng: Giấy bạc một trăm đồng hồi thời Pháp thuộc. Tiếng Pháp: “Cent” là Một trăm.