Ky Yeu PK 2018 - 192
Đại gia đình Trương Vĩnh Ký.
Ky Yeu PK 2018 - 193
Bưu thiếp 126. SAIGON – Chú thích dưới ảnh: Lối vào trường Trung Học Lycée Pétrus-Ky (thời Pháp thuộc).

 

Liên lạc với nhà xuất bản
(714) 235-2437
phamxuandai@yahoo.com