Hoài Thủy Biệt Hữu

Trịnh Cốc

Dương Tử giang đầu, dương liễu xuân,

Dương hoa sầu sát độ giang nhân,

Sồ thanh, phong địch, ly đình vãn,

Quân hướng Tiêu-Tương, ngã hướng Tần.

Bài dịch của Trần Trọng San:

Sông Dương xuân thắm hàng dương,

Hoa dương xui khách sang ngang ngại ngần.

Sáo chiều vẳng tiếng ly tan,

Tiêu-Tương bạn đến, đường Tần tôi đi.

(Tài liệu trích dẫn:  Trần Trọng San.  Thơ Đường.  Cuốn 1.  Sài Gòn: Tác giả xuất bản, 1965, tr. 204-205)

Bài dịch của Vĩnh Nhơn Lâm Vĩnh Thế:

Đầu sông Dương Tử liễu tươi,

Sang sông ngắm liễu, lòng người sầu thương.

Chia tay nghe sáo chiều vương,

Đất Tần tôi đến, Tiêu-Tương bạn về.

                                                                                                        Vĩnh Nhơn Lâm Vĩnh Thế

                                                                    16-05-1997