Đôi dòng kỷ niệm

GS Lưu Khôn

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký 2002, hội Ái hữu CHS Petrus Ký Bắc California)