Dạ Vũ Ký Bắc

夜雨寄北

Nguyên tác: Lý Thương Ẩn

李商隱

Quân vấn quy kỳ, vị hữu kỳ,

Ba-sơn dạ vũ trướng thu trì,

Hà đang cộng tiển tây song chúc,

Khước thuyết Ba-sơn dạ vũ thì. 

君問歸期未有期

巴山夜雨漲秋池

何當共剪西窗燭

卻話巴山夜雨時

Bài dịch của Trần Trọng San:

Bạn hỏi ngày về, chửa có ngày,

Mưa đêm trên núi nước sông đầy,

Cùng nhau đốt đuốc bên song cửa,

Nói chuyện Ba-sơn mứa tối bay.

(Tài liệu trích dẫn:  Trần Trọng San.  Thơ Ðường. Cuốn 1.  Saigon: Tác Giả Xuất Bản,1965.  Tr. 179.) 

Bài dịch của Vĩnh Nhơn (16-04-1997):

Ngày về bạn hỏi, đáp sao đây?

Mưa đêm đĩnh núi ao thu đầy,

Cửa tây cùng thắp lên ngọn đuốc,

Bàn chuyện mưa đêm đĩnh núi nầy.