11/10/2015

Dạ-vũ Thu Hội Ngộ sẽ được tổ-chức vào ngày 11 tháng 10 năm 2015 tại Reception Hall Waterford gần Fair Oaks Mall – 12025 Lee Jackson Memorial Hwy, Fairfax VA 22033. Qúy vị có thể mua vé trực-tiếp trên mạng Internet hoặc liên-lạc với ban tổ-chức bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 năm 2015.

PosterTHN-13x19A