Chúc mừng Phở AN 

gold-medal Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chúc mừng Anh Chị Phan Chi Hiệp (Petrus Ký 62-69) chủ nhân phở AN Bankstown nhân dịp phở AN được bình chọn số 1 trong 100 món ngon đứng đầu của Sydney.

(nguồn: Sunday Telegraph, 28/12/2014)

Pho AN