Petrus Ky Monument

Ủy Ban Vận Động Xây Dựng Tượng Đài Nhà Bác Ngữ Học Petrus Trương Vĩnh Ký Hải Ngoại

nguồn:

http://www.petruskymonumenthaingoai.info/index.htm

https://petruskymonument.wordpress.com/

Petrus Ky Monument 1

bar_divider