Ngàn năm Petrus Ký – Hành khúc

Nhạc : Nguyễn Minh Châu
Lời Y Nguyên theo ý thầy Nguyễn Thanh Liêm

ngannampky_Nhuyen Minh Châu-Y Nguyen