Màu tím hoa sim 

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

(Thơ thư pháp của Kinh Bồng, mạo muội kính tặng nhà thơ Hữu Loan)

Màu tím hoa sim tím cả đời,
Ba mươi năm đã mắt mờ thôi.
Một kiếp con người như rác rưởi,
Trăm hoa đua nở, sáng mắt rồi

(ghi chú: h1: nhà thơ Hữu Loan và vợ ,h2: nhà thơ Hữu Loan, h3: cảnh nhà và bàn rượu của nhà thơ Hữu Loan )