Liên lạc Hội Petrus Ký Úc Châu

mail_logoThư tín:

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu

Lầu 1, 27 Greenfield Parade, Bankstown NSW 2200

Australia

phone_logo Điện thoại:

Hội Trưởng: Tạ Lộc Phước – 0433 846 598
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Trần Văn Phan – 02 9644 5127
Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Lâm Kim Quan – 0421 009 650
Tổng Thư Ký: Trần Thạnh – 0411 370 460
Thủ quỹ: Dương Xuân Phúc: 0414 288 998
email_logo Email:
Petruskyaus@gmail.com