Học sinh Petrus Ký hành khúc – Hòa Việt (1957)

hspetruskyhanhkhuc_Hòa Việt