Ghi ân Ông Petrus Ký

Liêng Khắc Văn

petrus-ky01Một bậc lương sư buổi giao thời 
Tài bồi văn học rạng gương soi 
Uyên thâm ngoại ngữ danh kim cổ 
Vui màu quốc phục đẹp muôn nơi 
Tiên phong bỉnh bút khai dân trí 
Lưu truyền kinh sách dạy khuyên đời 
Sưu tầm khảo cứu thông phiên dịch 
Đức độ khiêm cung hạnh tuyệt vời

Kỷ niệm ngày Thành lập Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký (Úc Châu)
Sydney ngày 25/10/98