Danh sách học sinh các lớp 7 trong năm học 1974-75 tại trường trung học Petrus Trương vĩnh Ký

Lớp 7/1
Lớp 7/2
Lớp 7/3
Lớp 7/4
Lớp 7/5
Lớp 7/6
Lớp 7/7
Lớp 7/8
Lớp 7/8 (Tiếp theo)
Lớp 7/9
Lớp 7/10