Danh sách học sinh các lớp 6 trong năm học 1974-75 tại trường trung học Petrus Trương vĩnh Ký

Lớp 6/1
Lớp 6/2
Lớp 6/3
Lớp 6/3 (tiếp theo)
Lớp 6/4
Lớp 6/5
Lớp 6/6
Lớp 6/7
Lớp 6/8
Lớp 6/9
Lớp 6/9 (tiếp theo)
Lớp 6/10