Bướm trắng

Thơ: Nguyễn Bính

Phổ nhạc: Anh Bằng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017