Ban Chấp Hành đương nhiệm

Ban Chấp Hành Hội AHPTVK Úc Châu nhiệm kỳ 2018-2020:

Dai hoi PK 2018 11

Dương Xuân Phúc, Lâm Kim Quan, Trần Thạnh, Tạ Lộc Phước, Nguyễn Văn Phúc 

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký Úc Châu nhiệm kỳ 2018 – 2020

 • Hội Trưởng: Trần Thạnh
 • Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Tạ Lộc Phước
 • Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Lâm Kim Quan
 • Thư Ký: Nguyễn Văn Phúc
 • Thủ Quỹ: Dương Xuân Phúc

Ban Cố Vấn

 • Lưu Tường Quang (Trưởng Ban)
 • Bùi Vĩnh Lập
 • Trương Minh Hoàng
 • Trần An
 • Hồ Văn Hoà
 • Liêng Khắc Văn