Ban Chấp Hành đương nhiệm

Ban Chấp Hành Hội AHPTVK Úc Châu nhiệm kỳ 2016-2018:

dai-hoi-2016-40

Dương Xuân Phúc, Tạ Lộc Phước, Lâm Kim Quan, Trần Văn Phan, Trần Thạnh

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký Úc Châu nhiệm kỳ 2016 – 2018

 • Hội Trưởng: Tạ Lộc Phước
 • Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Trần Văn Phan
 • Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Lâm Kim Quan
 • Thư Ký: Trần Thạnh
 • Thủ Quỹ: Dương Xuân Phúc

Ban Cố Vấn

 • Lưu Tường Quang (Trưởng Ban)
 • Bùi Vĩnh Lập
 • Trương Minh Hoàng
 • Trần An
 • Hồ Văn Hoà
 • Liêng Khắc Văn